Declaració d’Accessibilitat de marionaescoda.com

Mariona Escoda Sendra s’ha compromès a fer accessibles el seu lloc web de conformitat amb els criteris d’accessibilitat del Programa Kit Digital, conforme als annexos de la norma UNE-EN 301 549:2022.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web marionaescoda.com (els subdominis d’aquest lloc web tindran les seves pròpies declaracions d’accessibilitat).

Situació de compliment

Aquest lloc és parcialment conforme estant els aspectes d’accessibilitat amb els que es conforma la present web.

Contingut no accessible

En canvi, el contingut dels punts que es recullen a continuació no són accessibles pels següents motius:

9.1.1.1 Contingut no textual.

Quan les TIC siguin una pàgina web.

Tot contingut no textual que es presenta a l’usuari té una alternativa textual que compleix el mateix propòsit, excepte en les situacions enumerades a continuació:

 • Controls, Entrada de dades: Si el contingut no textual és un control o accepta dades introduïdes per l’usuari, llavors té un nom que descriu el propòsit.
 • Contingut multimèdia tempo dependent: Si el contingut no textual és una presentació multimèdia amb desenvolupament temporal, llavors les alternatives textuals proporcionen almenys una identificació descriptiva del contingut no textual.
 • Proves: Si el contingut no textual és una prova o un exercici que no seria vàlid si es presentés en forma de text, llavors les alternatives textuals proporcionaran almenys una identificació descriptiva del contingut no textual.
 • Sensorial: Si el contingut no textual te com a objectiu principal crear una experiència sensorial específica, llavors les alternatives textuals proporcionen almenys una identificació descriptiva del contingut no textual.
 • CAPTCHA: Si el propòsit del contingut no textual és confirmar que qui està accedint al contingut és una persona i no una computadora, llavors es proporcionaran alternatives textuals que identifica i descriu el propòsit del contingut no textual i es proporcionen formes alternatives de CAPTCHA amb mòduls de sortida per a diferents tipus de percepcions sensorials, amb la finalitat d’acomodar-se a les diferents discapacitats.
 • Decoració, Format, Invisible: Si el contingut no textual és simple decoració, s’utilitza únicament per definir el format visual o no es presenta als usuaris, llavors s’implementa de forma que pugui ser ignorat per les ajudes tècniques.

9.1.3.1 Informació i relacions.

Quan les TIC siguin una pàgina web.

La informació, estructura i relacions comunicades a través de la presentació poden ser determinades per software o estan disponibles com a text.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració fou preparada el 8 de novembre de 2023.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació, potada a terme per la mateixa empresa amb el suport d’Equalweb Digital Accessibility.

Última revisió de la declaració: 8 de novembre de 2023.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

A través de les següents vies:

Les Comunicacions seran rebudes i tractades pel departament responsable dels continguts d’aquest lloc web.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

També pot sol·licitar en format accessible la informació que no compleixi amb els requisits d’accessibilitat, bé per estar exclosa, bé per estar exempta per càrrega desproporcionada, o formular una queixa per incompliment dels requisits d’accessibilitat.

Procediment d’aplicació

A través d’aquest procediment podrà iniciar una reclamació per conèixer i oposar-se als motius de la desestimació d’una sol·licitud d’informació accessible o queixa a instar l’adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

Utilitzi les dades de contacte anteriorment exposades i la reclamació serà dirigida a la Unitat responsable d’accessibilitat, o a un superior jeràrquic d’aquesta.

Contingut opcional

El lloc web:

 • S’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació amb l’accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits en l’especificació de Pautes d’Accessibilitat al Contingut a la Web (WCAG 2.1).
 • Està optimitzat per les últimes versions vigents de Chrome, Edge, Firefox, Safari i Opera.
 • Està dissenyat per la correcta visualització en qualsevol resolució i dispositiu d’escriptori, tauleta o mòbils (disseny responsive).
 • Les tecnologies web en les que es basa la conformitat de l’accessibilitat del present lloc són HTML5, CSS, ECMA Script 5, DOM, SVG, així com altres tecnologies.

Addicionalment, es fa un treball continu d’auditoria i revisió de continguts per a facilitar la seva interpretació i millorar la navegació pel portal web.